Get the Flash Player to see this rotator and
activate Javascript
Deutsch Newsletter | Mitgliedschaft | Spenden | Kontakt | Impressum |

SeiteNews
     
15.05.2008 - Presseerklärung
Radyo Multi-Kulti’nin Kapat?lmas? Çokkültürlü Berlin ?çin Yanl?? Bir Sinyaldir

 

RBB Multi-Kulti Radyosunun ve 17 dildeki yay?n?n kapat?laca?? haberi Berlinli göçmenler aras?nda ?ok etkisi yaratm??t?r.

 

Konuyla ilgili bir aç?klama yapan TBB Sözcülerinden Cumali Kangal e?er böyle bir karar al?n?rsa bunun Berlinin uyum politikas?yla çeli?ece?ini dile getirdi.

 

Kangal: “Özelikle 34 y?ld?r sürdürülen Türkçe yay?n?n da kapat?lmak istenmesini kabul etmemiz hiçbir ?ekilde mümkün de?ildir. Konuyu RBB’nin Genel Müdürü Dagmar Reim’a bir yaz?yla ilettik ve kendisine görü?me talebimizi bildirdik.“

 

Konuyu di?er göçmen örgütlerinin temsilcileriyle de görü?ece?ini ifade eden Cumali Kangal RBB Denetim Kurulunun da devreye girmesini istedi.

 

Uyum politikalar?yla çeli?en bu yakla??m?n TBB taraf?ndan kabul edilmeyece?i de aç?kca ortadad?r.